هوشمند سازی پل معلق غدیر در شهر زیبای بابسلر (بزرگترین پل معلق پیاده رو کشور)

این پروژه در سال 96 انجام شده و استفاده از تکنولوژیی های کاملا بومی در این طرح باعث افتخار تیم ماندگار مدار آوین میباشد.

در این طرح پل معلق کاملا نور پردازی ترکیبی همراه با موزیک پیاده سازی شده و جلوه زیبایی به شهر بابلسر داده است