جلسه هم اندیشی مهر ۱۳۹۷

نمایشگاه تلکام ۲۰۱۸ مهر ۱۳۹۷ – با همکاری رهیاب پیام گستران

نمایشگاه کتاب – مصلی امام فروردین ۱۳۹۸ – با همکاری پارس آذرخش

خانه کتاب -نشست علمی کتابخانه های سبز- فروردین (۱۳۹۸)