ما یک شرکت تولیدی ادوات هوشمند و مدیریت توسعه ای در سطح کلاس جهانی در صنعت الکترونیک و برنامه نویسی یک مرجع در میان کشورهای در حال توسعه تا سال ۱۴۰۴ میباشیم .

رویکرد انجام اقدامات

بین المللی شدن در سطح کلاس جهانی و مرجع در میان کشورهای توسعه یافته بر اساس شایسته سالاری و منابع انسانی با تجربه و مهارت و دانش و فرهنگ در سطح استانداردهای بین المللی و همسو با استراتژیی، تعالی مدیریت طرح های توسعه ای و تولید و عملیات، به عنوان سازمان گیرنده و متعالی با تاکید بر بهره وری و با مدیریت اثربخش فناوری و توسعه شراکت ها و ارتباطات بین المللی و با توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت

در سطح بین الملل

یک شرکت تولیدی و مدیریت توسعه ای در سطح کلاس جهانی و مرجع در صنعت هوشمند سازی و دارای جایگاه قوی در سطح بین الملل و با افزایش حضور در بازار های هدف تعیین شده

در داخل کشور

رهبر و پیشرو در داخل کشور در تولید و توسعه صنعت هوشمند سازی

ماموریت

شرکت ماندگار مدار آوین یک شرکت تولیدی و مدیریت توسعه ای میباشد، که در زنجیره ارزش صنعت هوشمند سازی در تولیدات و مدیریت توسعه ای فعالیت نموده و اقدامات پشتیبانی کننده و دارای هم افزایی و ارزش آفرینی را انجام میدهد. در این راستا با انجام اقدامات بهینه و رعایت اصول و چارچوب به دنبال کمک به توسعه اقتصاد ملی و پاسخگویی به نیازهای ذینفعان کلیدی و جامعه از طریق توسعه پایدار و ارزش آفرینی بیشینه و فزاینده میباشد.

ارزش ها

ارزش های شرکت ماندگار مدار آوین به شرح زیر میباشند :

     ۱- ایمنی ، بهداشت و دوستی با محیط زیست

     ۲- کار تیمی، پاسخگو و شایسته سالاری

     ۳- تعالی و یادگیری سازمانی و نتیجه محور

     ۴- خلاقیت و نوآوری و تولید

     ۵- به اشتراک گذاری دانش

     ۶- اخلاق کسب و کار

     ۷- درستکاری، صداقت و پایبندی به تعهدات فردی و سازمانی